PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE COMUNICACIONS

CANAL DE DENÚNCIES

Un canal de denúncies és un espai habilitat per l’empresa perquè qualsevol persona del seu entorn laboral o professional pugui comunicar, de forma anònima o confidencial, qualsevol discrepància, irregularitat o incompliment de les previstes a la normativa aplicable que es cometi dins de la companyia.

 

QUI POT UTILITZAR-LO?

El canal de denúncies està posat a disposició d’empleats, proveïdors, clients, col·laboradors o tercers interessats.

QUINS FETS ES PODEN NOTIFICAR?

Pots informar a través del Canal de denúncies els fets que consideris puguin suposar un incompliment de conductes que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea en matèria de:

•    Contractació pública

•    Serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

•    Seguretat dels productes i conformitats

•    Seguretat del transport

•    Protecció del medi ambient

•    Protecció davant les radiacions i seguretat nuclear

•    Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals

•    Salut pública

•    Protecció dels consumidors

•    Protecció de la privadesa i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació

•    Actes que afectin els interessos financers de la Unió

•    Actes que incideixin en el mercat interior, incloses les infraccions en matèria de competència i ajudes atorgades pels estats, impost sobre societats o pràctiques que busquin obtenir avantatges fiscals.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Confidencialitat: El canal intern de comunicació de l’entitat permet fer comunicacions escrites a través dels formularis habilitats a aquest efecte, de manera confidencial i, si així es vol, de manera anònima.

Procés de recerca imparcial: Una vegada es presenta una denúncia, l’entitat procedirà a realitzar totes aquelles actuacions tendents a verificar la versemblança dels fets relatats i procedirà a emetre un informe sobre la instrucció.

Protecció contra represàlies: Les persones que comuniquin o revelin infraccions previstes en l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023 , de 20 de febrer, sempre que es tinguin motius per concloure que la comunicació és veraç i es realitzi d’acord amb els requeriments establerts en aquesta Llei i en aquesta política gaudiran de la protecció atorgada per aquesta.

Resolució i seguiment: Una vegada conclosa la investigació, l’entitat prendrà les accions necessàries per abordar el problema identificat i, quan sigui possible, prendrà mesures correctives.

Podeu trobar més informació sobre el procés de gestió de denúncies clicant a l’apartat DESCARGAR POLÍTICA.