POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

GRUP ALIMENTARI DISTECO, S.A. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació a través del seu lloc web.

 

 1.- Informació a l’Usuari

Responsable del Tractament:

GRUP ALIMENTARI DISTECO, S.A. (Responsable del Tractament)

CIF: A60911526

C/ TORRE DE CELLERS, 5 POL.IND. CAN VOLARD – 08150 – PARETS DEL VALLES  (BARCELONA).

Telèfon: 938498900

e-Mail: contabilidad@disteco.com

Finalitat del tractament de les seves dades: Les dades seran utilitzades per a mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

– Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel Responsable i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

– Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

– Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades:  Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

 

Legitimació: Labase legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del propi interessat o en el seu cas en l’execució d’un contracte i/o servei. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Destinataris: Les dades seran utilitzades pel Responsable. També podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

 

Drets: L’usuari té dret a:

  • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
    Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, i en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuressin de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant l’agència espanyola de protecció de dades.

 

L’usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a través de la següent adreça de correu postal o electrònica, havent d’identificar-se degudament i sol·licita clarament el dret a exercir:

 

GRUP ALIMENTARI DISTECO, S.A.

Adreça postal: C/ TORRE DE CELLERS, 5 POL.IND. CAN VOLARD – 08150 – PARETS DEL VALLES  (BARCELONA).

Adreça electrònica: contabilidad@disteco.com

 

Procedencia de los datos: Los datos personales serán facilitados por el propio interesado de forma absolutamente voluntaria.  La carencia de facilitar determinados datos o preguntas que pudieran formularse en los procesos de registro o en los distintos formularios electrónicos que se le presenten al Usuario, puede provocar la imposibilidad de acceso a determinados servicios para cuya prestación es imprescindible disponer de los datos de carácter personal, en tal caso El Responsable informará del carácter obligatorio y/o necesario de facilitar los datos personales para el funcionamiento del servicio.

El Responsable le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza la seguridad de los mismos, adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

2.- Informació facilitada per l’usuari

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3.- Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4.- Bretxes de Seguretat

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.